آی فود شیراز با استقبال گسترده بازدیدکنندگان متخصص برگزار شد

نمایشگاه آی فود شیرازبا مشارکت 77 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار شد.

این رویداد که در دو بخش مواد غذایی و ماشین آلات و صنایع وابسته برگزار شد و گروه های مختلفی از آن بازدید نمودند. علاوه بر مقامات عالیرتبه از جمله استاندار فارس و مدیرکل صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات های تجاری داخلی و خارجی نیز از آن بازدید نمودند.
بازدیدکنندگان متخصص از کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، قطر و هند در کنار بازدیدکنندگان متخصص از استان های مختلف، با آخرین دستاوردها و تکنولوژی های مشارکت کنندگان آشنا شدند.