انصراف از ثبت نام و عدم حضور در نمایشگاه

اعلام انصراف و عودت هزینه اجاره غرفه برابر شرایط انصراف مندرج در جدول 2 صورت خواهد گرفت.

جدول 2- شرایط عودت وجه هنگام انصراف

ردیف زمان انصراف درصد کسر از کل مبلغ غرفه
 1 تا 90 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه 30%
 2 89 روز تا 50 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه 50%
 3 49 روز تا 30 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه 70%
 4 29 روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه به بعد 100%