جهت تسهیل دسترسی به خدمات غرفه سازی می توانید از خدمات غرفه سازان لیست زیر استفاده نمایید.

پیشنهاد میگردد جهت حفظ کیفیت نمایشگاه از لیست موجود نسبت به این امر مبادرت نمایید، چنانچه مشارکت کننده ای بخواهد از خدمات سایر غرفه سازان استفاده نموده و یا راسا نسبت به غرفه سازی اقدام نماید، می بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری نمایشگاه نسبت به معرفی کتبی پیمانکار به ستاد برگزاری و انجام روال اداری مربوطه اقدام نماید.

مرکب سفید سگال