زمان بازدید و آدرس

زمان بازدید و آدرس نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه

8 الی 11 آذرماه 1401 ، ساعت 15 – 20

آدرس:

مرکز نمایشگاه های بین المللی مشهد