زمان بازدید و آدرس نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه

11 الی 14 بهمن ماه 1401 ، ساعت 16- 21

آدرس: مرکز نمایشگاه های بین المللی استان فارس