✅ اطلاعیه _ غرفه های خودساز(غرفه سازی)
به اطلاع می رساند پیرو قوانین سایت نمایشگاه بین المللی فارس، مشارکت کنندگانی که دارای غرفه خودساز(غرفه سازی)، می باشند می بایست نسبت به پرداخت هزینه های اعلام شده در بخش غرفه سازی و در زمان تحویل غرفه به حساب نمایشگاه فارس اقدام نمایند.
هزینه های مذکور مربوط به بخش های زیر می باشد:1- کف سازی هرمترمربع 20.000 تومان
2- غرفه سازی (دارای گرید شیراز)_ متری 50.000 تومان3-غرفه سازی (دارای گرید غیر از شیراز) _ متری 100.000تومان
4-غرفه سازی (بدون گرید غیر از شیراز) _ متری 200.000توماندرضمن داشتن مهر و تایید مهندس ناظر (نظام مهندسی) روی طرح الزامی می باشد.
❇️ توجه ویژه
هزینه های اعلام شده از غرفه ساز دریافت خواهدشد و یا طبق توافق بین غرفه ساز و غرفه دار یک طرف اقدام به پرداخت خواهد نمود.