گزارش تصویری از بیسـت و پنجمـین نمایشـگاه مواد غذایی، ماشین آلات و صنـایع وابسـته آیـفود شـیـراز 1401

تیزر شرکت کنندگان در نمایشـگاه صنایع غذایی آیفود شیراز 1401