گزارش تصویری از بیسـت و پنجمـین نمایشـگاه صنایع غذایی، ماشین آلات و صنـایع وابسـته آیـفود شـیـراز 1401

تیزر شرکت کنندگان در نمایشـگاه شیراز 1401

تیزر نمایشگاه سال 1400