قوانین و مقررات نمایشـگاه

فرم تعهد نامه غرفه داران

حسب اعلام مرکز نمایشگاه بین المللی فارس پیمانکار ساخت غرفه موظف است جهت خدمات غرفه سازی شامل (برق، نظافت و سایر خدمات) به ازای هر متر مربع عملیات غرفه سازی مبلغ 1.000.000ریال بابت غرفه سازان دارای گرید و سایر غرفه سازان مبلغ 2.000.000 بابت هر متر مربع به حساب اعلام شده از سوی ستاد برگزاری واقع در نمایشگاه واریز نماید. در صورت عدم واریز، فضا جهت ساخت و ساز و تجهیز تحویل نمی گردد. باتشکر ستادبرگزاری