میعادگاه بزرگان صنعت غذا

برخی از مشارکت کنندگان نمایشگاه آیفود شیراز ۹۷

Contact Us

:Tehran
  Unit 16, No. 6, Faraz Building, Khansari Ave., Between Bahar and Mofateh, Somayeh St. Tehran, Iran.

Tel: +9821 41074000
 Fax:+9821 41074000 (Ext.9)

:Mashahd
Unit1, No.186, 1st Seyyed Morteza Ave., 23rd Vakilabad  Blvd., Mashhad, Iran.

Tel: +9851 31519
Fax: +9851 31519 (Ext. 9)


info[at]foodexpo.com

راه های تماس با ما


تهران
خیابان سمیه، بین بهار و مفتح، بن‌بست خوانساری، پلاک6، واحد16
تلفن: 41047000-021
فکس:41047000-021 داخلی ۹
مشهد
بلوار وکیل‌آباد، وکیل‌آباد 23، سید مرتضی1، پلاک 186
تلفن: ۳۱۵۱۹ - ۰۵۱
فکس:۳۱۵۱۹ - ۰۵۱ داخلی ۹